Monitoring TV i inspekcja kanalizacji

Monitoring i inspekcja TV instalacji kanalizacyjnych o średnicach 50mm do 200mm. Nagranie DVD. Precyzyjna lokalizacja uszkodzeń i nieprawidłowości w połączeniach rur.

Kamery wizyjne które posiadamy, pozwalają szybko i tanio ocenić stan techniczny kanałów przed, oraz po czyszczeniu. Są nieodzowne przy naprawach bezwykopowych, co pozwala dodatkowo ustalić harmonogram prac, zaś sama inspekcja nie zaburza rytmu dnia czy to w budynku mieszkalnym czy też miejscu pracy.

Umożliwiają wykrycie i zlokalizowanie wadliwych, nieszczelnych miejsc,
– przyczyny zatorów,
– miejsca wrastania korzeni,
– łączenia rur,
– pęknięć,
– infiltracje wód gruntowych.

Określają spadki lub przeciwspadki przewodu oraz inne nieprawidłowości. Wczesne wykrycie i naprawa pozwalają zapobiec całkowitemu zniszczeniu kanału i powstaniu zatoru.
Obraz z kanalizacji nagrywany jest na płycie DVD. Zastosowanie kamery do inspekcji może być szersze, np. do zsypów, kominów, miejsc zamkniętych i zabudowanych, bunkrów, studni itd  

zadymiarka kanałowa

Gospodarka wodno-ściekowa jest regulowana przez wiele aktów prawnych: Kodeks karny, Kodeks cywilny, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne oraz ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Regulacje te nakładają obowiązki na operatorów sieci, jak i na właścicieli nieruchomości. mamy do czynienia z następującymi sytuacjami: istnieją nieruchomości, które nie są podłączone do żadnej kanalizacji, a posiadają szambo; są też takie, które nie są podłączone do kanalizacji i nie posiadają szamba; istnieją także nieruchomości podłączone do kanalizacji ściekowej ze ściekami, z których wody opadowe odprowadzane są do studni chłonnych lub stawów; w końcu takie, które są podłączone do kanalizacji zarówno ze ściekami, jak i z wodami opadowymi.

W trzech pierwszych naprawdę to właściciel nieruchomości zrzuca ścieki i/lub wody opadowe do kanalizacji lub otwartych cieków wodnych. Zrzut ścieków do wód otwartych odbywa się z oczywistą szkodą dla środowiska naturalnego i jest traktowany przez większość aktów prawnych jako przestępstwo. Natomiast zrzut ścieków do kanalizacji bez zgody operatora to ewidentna kradzież usługi. Zrzut wód opadowych do kanalizacji drastycznie podnosi koszty pracy oczyszczalni, a w sytuacjach intensywnych opadów prowadzi do ich zalania.

METODY WYKRYWANIA PRZYŁĄCZY

W ostatnim czasie coraz więcej miast i gmin wprowadza opłaty za odprowadzanie wód opadowych, w związku z czym osoba, która odprowadza je bez zgody operatora, popełnia przestępstwo. Aby poradzić sobie z tymi problemami, właściciel kanalizacji musi jednoznacznie stwierdzić, czy nieruchomość jest podłączona do jego sieci całkowicie, . Stosowane są różne metody: barwienie wody i obserwowanie ścieków, inspekcja kamerą kanałową lub coraz bardziej popularne zastosowanie generatora dymu, czyli tak zwanej potocznie „zadymiarki”.

Barwienie wody jest już w zasadzie metodą odchodzącą do historii, choć sporadycznie bywa jeszcze stosowane. Inspekcja kamerą jest metodą teoretycznie pozwalającą wykryć wszelkie nielegalne podłączenia do kanalizacji. Poprzez wykonanie inspekcji odcinka kanału głównego jesteśmy w stanie znaleźć wszystkie przyłącza. Mając plan sieci, łatwo stwierdzimy, które przyłącza istniejące w rzeczywistości nie są przedstawione w dokumentacji. Ale ta często jest nieaktualna i brakuje na niej większości przykanalików. Poza tym, nawet jeżeli ustalimy, że podłączenie jest nielegalne, to nadal nie wiemy na pewno, do jakiej posesji ono prowadzi. Dlatego inspekcje kamerą można uznać za działanie jedynie pomocnicze w wykrywaniu nielegalnych przyłączy.

TROCHĘ WIĘCEJ O ZADYMIARCE

Zadymiarka to urządzenie wytwarzające dużą ilość gęstego, białego dymu, który przy użyciu specjalnej dmuchawy wtłaczany jest do kanalizacji i podłączonych do niej przyłączy. Penetrując cały ciąg przewodu, dym uchodzi przez odpowietrzenia lub rynny, dając oczywisty dowód podłączenia nieruchomości do sieci. Z tego krótkiego opisu można wysnuć wnioski, jakimi właściwościami powinna charakteryzować się dobra zadymiarka.

Musi ona posiadać generator dymu, pozwalający na szybkie i długotrwałe jego wytwarzanie, oraz dmuchawę o dużej mocy, tak aby można było wtłoczyć wytworzony dym do kanalizacji i pokonać ewentualne przeszkody (np. syfony). Ponadto zadymiarka wyposażona jest w wąż doprowadzający dym od maszyny do kanału. Wąż powinien być stosunkowo dużej średnicy, długości minimum 4-5 m i odporny na załamania i przetarcia. Zadymiarka musi być zaopatrzona w tyczkę, pomagającą wprowadzić wąż do studni, składaną z segmentów lub teleskopową. Urządzenie musi mieć mocną konstrukcję, gdyż eksploatowane jest w trudnych warunkach i często narażone na uszkodzenia mechaniczne. Nie powinno ono wymagać zbyt dużej mocy zasilającej, gdyż wówczas konieczne byłoby podłączenie do dużych i ciężkich generatorów prądu.

Zadymiarka kanałowa posiada jeszcze wiele innych możliwości wykorzystania potrafi wykryć nieszczelności kominowe, niedokładnie wykonane uszczelnienia dachów itp.

Close Menu